Saturday, 22 October 2016

SIMPLE PROJECT - MAKING WHEEL/GEAR & PULLER

MAKING WHEEL/GEAR & PULLER
GOVT ITI TRICHY
FITTER STUDENT
Date : 21-10-2016


SIMPLE PROJECT - MAKING WHEEL/GEAR & PULLER
SIMPLE PROJECT - MAKING WHEEL/GEAR & PULLER

SIMPLE PROJECT - MAKING WHEEL/GEAR & PULLER
SIMPLE PROJECT - MAKING WHEEL/GEAR & PULLER

SIMPLE PROJECT - MAKING WHEEL/GEAR & PULLER
SIMPLE PROJECT - MAKING WHEEL/GEAR & PULLER

ALL PHOTOS CLICK ME

APPRENTICE MELA ALL PHOTO'S  -2019 . GOVT ITI TRICHY
APPRENTICE MELA ALL PHOTO'S  -2019 . GOVT ITI TRICHY

National Anthem

மாணவர்களே வினாக்கள் ONLINE வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை ---
ONLINE TEST


J.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY